Schengen

Unfank ass em 16.00Zone de récréation et de sports Remerschen
Hall Sportif Remeschen
l-5441 Remerschen

 

Beachvolley Tournéier fir Veräiner aus der Geméng

 

Beach volley Match mat lokalen Politiker

 
Ruderen um Wieher
 

Fussball Atelier um Terrain

 
Tennis
                   
Parkour Turnen
 
Basket Ball
 
Trampolin
 
Apportez chaussures et vêtements adaptés.