Rousseau-Montessori-Steiner-Freinet-Malaguzzi: Gëtt et e Rezept fir Schoul ze halen?