Mir siche Freelance!

Du weess wéi een e Montage vun engem Film meescht oder wéi ee Biller manipuléiert a verännert? Dann ass de Centre Esebuer "the place to be" fir dech!!
Fir zu Esebuer kënnen als Freelance ze schaffen, brauchs de net wéi an deenen aneren Zënteren eng Formatioun mat ze maachen, allerdéngs wär et vu Virdeel wann s de scho mat Kanner geschafft häss!
Weider Info'en, fënns de hei!

Fichier attachéTaille

infos générales animateur spécialisé 2016.pdf406.52 Ko
préinscription formations 2016_1.pdf261.75 Ko