Aschreiwung fir eenzel Moduler nozehuelen - Formatioun fir de "Référent.e pédagogique"

D'Aschreiwunge fir eenzel Moduler op Lëtzebuergesch/Däitsch nozehuelen sinn zou. 

Zil Public:           
nëmmen fir déi Persounen, déi d'Formatioun vum "Référent.e pédagogique" schonn ugefaangen hunn

Programm:

"Éducation plurilingue"
  • De Programm vun der méisproocheger Bildung ("Éducation plurilingue") fir d’Kanner vun ee bis véier Joer erméiglecht de Kanner an de Betreiungsstrukture sech ab dem éischte Liewensjoer mat der lëtzebuergescher Sprooch vertraut ze maachen. Parallel dozou soll de fréie Kontakt mat der franséischer Sprooch an e méi natierlechen a spillereschen Zougang zu dëser Sprooch erméiglechen. Och d’Valoriséiere vun deenen ënnerschiddleche Familljesproochen an d’Zesummenaarbecht mat de Famillje spillen eng wichteg Roll.
  • De Programm vun der "Éducation plurilingue" ass Deel vun der Qualitéitsentwécklung am Secteur vun der non-formaler Bildung.
  • Opgrond vun der "Loi du 29 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse" gëtt de Programm vun der "Éducation plurilingue" an alle Crèchen ëmgesat, déi mat Chèques-Service Accueil schaffen.
  • An all Crèche soll eng oder een "Référent.e pédagogique" bestëmmt ginn, deen d’Ëmsetzung vun der méisproocheger Bildung koordinéieren an ënnerstëtze soll. De Service National de la Jeunesse (SNJ) bitt dowéinst eng gratis Formatioun un. 

Plaz vun der Formatioun:

Centre de Jeunesse Marienthal / Forum Geesseknäppchen / Université du Luxembourg 

Sprooch:

Lëtzebuergesch/Däitsch

 

Oppassen: De Programm vun der Formatioun gouf an deene läschte Joere liicht adaptéiert.

Equivalenzen

An der folgender Iwwersiicht fannt Dir d’Equivalenzen zu deenen verschiddene Modulena lëtzebuergescher / däitscher Sprooch:

MODULE             für das Jahr 2021

2020

2019

2018

2017

Modul 1

Frühe mehrsprachige Bildung in Luxemburg – Einführung in das Rahmenprogramm

Modul 1

Modul 1

Modul 1

Modul 1

Modul 2

Spracherwerb und Mehrsprachigkeit

Modul 2

Modul 2

Modul 4

Modul 4

Modul 3

Mehrsprachige pädagogische Praktiken und Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren

Modul 3

Modul 3.1.

Modul 3.2.

Modul 5

Modul 5

Modul 4

Beobachtung und Dokumentation sprachlicher Praktiken

Modul 4

Modul 4

Modul 2

Modul 2
(Teil I & II)

Modul 5

Durchgängige Weiterentwicklung und Evaluation der pädagogischen Praxis

Modul 5

Modul 5

Modul 3
(Teil I & II)

Modul 3
(Teil I & II)

Fir weider Informatiounen bezüglech den Equivalenzen, adresséiert Iech w.e.g. un d'Sekretariat:

Service National de la Jeunesse
Division « Développement de la qualité »
138, bld de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-86417
E-mail : secretariat.qualite@snj.lu

 

D'Aschreiwunge fir eenzel Moduler op Lëtzebuergesch/Däitsch nozehuelen sinn zou.